Zabezpečovanie kvality

Naše oddelenie zabezpečovania kvality dohliada na kvalitu a výkon všetkých obchodných a výrobných procesov. Prevádzkujeme celopodnikový, inovatívny systém riadenia kvality a vykonávame pravidelné interné audity. Osobitnú pozornosť venujeme problémom dodržiavania súladu s predpismi, najmä vo výrobe API, pri testovaní a manipulácii, pri zmene požiadaviek kontroly, validácii metód a procesov, manipulácii s kontrolovanými látkami a pri riadnej dokumentácii.

Validácia metód

Máme solídne skúsenosti s validáciou HPLC, GC, KF a iných metód, ktoré sa vyvinuli spolu s výrobou API a vývojom SVP procesu.


Prípadová štúdia

Významná spoločnosť podnikajúca v oblasti klinickej diagnostiky sa náhle rozhodla, že potrebuje validovať niektoré metódy finálneho testovania produktu, ktoré používala niekoľko rokov, aby sa pripravila na regulačný audit. Boli sme schopný validovať metódy, ktorých sa to týkalo, načas, bez ohľadu na to, že tým pre nás kvôli časovým kolíziám s inými projektmi vznikol značný problém.

Regulačná podpora

Počas uplynulých rokov sme čo sa týka regulačných záležitostí získali značné skúsenosti a vytvorili sme si dostatok sebadôvery na poskytovanie podpory a poradenstva ohľadom ich riešenia tretím stranám.


Príklad

Zákazník, výrobca API, požiadal o registráciu medicínskeho produktu u EMA. Registrácia požadovala podanie formuláru eCTD vrátane úplnej dokumentácie liečiva API a úplnej dokumentácie zloženia. Boli sme schopní poskytnúť zákazníkovi podporu v celom iteratívnom registračnom procese na strane API, až pokiaľ liek nebol schválený.

Projektová dokumentácia


S cieľom pomôcť našim zákazníkom dodržiavať príliš veľké vládne (životné prostredie, zdravotníctvo a bezpečnosť) a colné regulačné zaťaženie, ako aj znížiť colné poplatky, poskytujeme široké spektrum dokumentácie týkajúcej sa produktu. Štandardné dokumenty zahŕňajú Špecifikáciu, CoA, CoO, CLP MSDS a Veterinárne certifikáty. Sme schopní poskytnúť aj doplňujúcu dokumentáciu, ako sú zákaznícke a / alebo produktové dotazníky a vyhlásenia.


 

Súvisiace služby

Vaidácia metód

Žiadosť o kontakt

Regulačná podpora

Žiadosť o kontakt

Produktová dokumentácia

Žiadosť o kontakt

 

 

 


footerBackground