Kontrola kvality

Naše laboratórium kontroly kvality sa zaviazalo k vysokému štandardu kvality. Je kvalifikované podľa normy ISO 9001:2008, ako aj podľa požiadaviek SVP (správna výrobná prax). Používa moderné nástroje, techniky a metódy na určenie produktovej identity a čistoty, ako aj akéhokoľvek iného parametra špecifikujúceho produkt.

Vieme používať množstvo analytických metód vrátane určenia produktovej identity a čistoty chromatografiou (HPLC, GC, TLC, IC), NMR, FT-IR, ICP-OES a ICP-MS, UV spektroskopiou, špecifickou rotáciou, elementárnou analýzou a titráciou, ako aj určenie obsahu vody (Karl Fischer), bodu topenia, hodnoty pH, straty sušením, sulfátového popola, vodivosti, indexu lomu, špecifickej rotácie a TOC (celkového organického uhlíka). Okrem toho máme prostriedky na vykonávanie biologických skúšok ako je enzymatická aktivita, test výkonu mikrobiologického rastu, Rnáza / Dnáza a testovanie endotoxínov.

Prístrojové vybavenie pre väčšinu bežných metód máme k dispozícii priamo v laboratóriu. S cieľom zaistiť prístup k pokročilému prístrojovému vybaveniu a k skúseným operatérom sprostredkujeme pre niektoré merania kvalifikovaných dodávateľov. Kritické prvotné dáta, ako sú NMR FID, sa zbierajú, transformujú, interpretujú a archivujú u nás.

Produkty sa môžu testovať na základe našich metód, liekopisu alebo podľa inej metódy, ktorú nám poskytnete.

Okrem nášho laboratória na kontrolu kvality vo Švajčiarsku máme k dispozícii aj partnerské laboratórium v Nanjing, v Číne. Toto laboratórium je vhodné na kontrolu kvality vášho produktu v Číne alebo z ekonomického hľadiska na kontrolu balíka s väčším počtom vzoriek. Navyše čínske laboratórium blízko spolupracuje s Univerzitou v Nanjing, čo umožňuje vykonávať vysoko sofistikované merania, ako sú štúdie pevného skupenstva nukleárnou magnetickou rezonanciou (NMR).

Súvisiaca služba

Analytické testovania podľa požiadaviek zákazníka

Žiadosť o kontakt

footerBackground